Algemene Voorwaarden van Falex Letselschade

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan (en ontvangen door) Falex Letselschade. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. De opdrachtgever wordt in dat geval bekend verondersteld met de algemene voorwaarden. Onder opdrachtgever wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep doet op door Falex Letselschade aangeboden diensten.
 2. De overeenkomst van opdracht tot het verlenen van rechtsbijstand komt tot stand door aanvaarding van de door de opdrachtgever verstrekte opdracht. De aanvaarding van de opdracht geschiedt door schriftelijke bevestiging van de aanvaarding van de opdracht per brief of e-mailbericht.
 3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Falex Letselschade ten behoeve van haar opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Bij het inschakelen van derden bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden zal Falex Letselschade zo mogelijk vooraf overleggen met de opdrachtgever en bij de selectie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Falex Letselschade is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van derden bij de uitvoering van de diensten. Falex Letselschade heeft het recht enige beperking van aansprakelijkheid die een derde partij mocht hebben bedongen namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De aansprakelijkheid van Falex Letselschade in verband met de door of namens haar verrichte of nog te verrichten werkzaamheden in het kader van de opdracht van de opdrachtgever, is beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de door Falex Letselschade afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald voor het desbetreffende geval. Mocht om welke reden dan ook geen uitkering onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is iedere aansprakelijkheid van Falex Letselschade beperkt tot het in het kader van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van EUR 10.000,-.
 6. Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Falex Letselschade binnen 12 maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.
 7. De kosten van de uitvoering van de opdracht door Falex Letselschade omvatten uitsluitend honorarium inclusief verschotten. Alle te declareren uurtarieven worden jaarlijks geïndexeerd en zijn exclusief BTW, doch inclusief kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald door de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief, dat jaarlijks wordt geïndexeerd.
 8. Falex Letselschade kan van haar opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht aan te vangen, dan wel een tussentijds voorschot vragen alvorens de uitvoering van de opdracht voort te zetten. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend met de laatste openstaande declaraties, ook als het gaat om eenzijdige beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever.
 9. Falex Letselschade brengt de werkzaamheden en kosten periodiek aan haar opdrachtgever in rekening met een betalingstermijn van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, tenzij een andere betalingstermijn is afgesproken. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever over het verschuldigde de wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, of – indien de opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf – de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Bij overschrijding van de betalingstermijn mag Falex Letselschade met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden opschorten of de opdracht beëindigen nadat de opdrachtgever van het voornemen daartoe op de hoogte is gesteld. Falex Letselschade is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting of beëindiging van deze werkzaamheden. De opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting of verrekening van de verschuldigde declaraties.
 10. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Falex Letselschade met betrekking tot de invordering van het aan Falex Letselschade verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de door Falex Letselschade daadwerkelijk gemaakte proceskosten, waaronder de werkelijk gemaakte advocaatkosten tegen uurtarief. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is de opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 50,-, ook wanneer slechts één of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. Ingeval de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 11. Op de rechtsverhouding tussen Falex Letselschade en haar opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen, die aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter waar Falex Letselschade is gevestigd, tenzij de wet bij regels van dwingend recht een andere rechter daartoe bevoegd heeft verklaard.